Loading...

Privatlivspolitik

DATAANSVARLIG:

Palcut A/S
Hedegaardvej 13, Borbjerg
DK-7500 Holstebro
CVR 32 28 30 71

Kontaktoplysninger
Tlf. +45 9613 3110
info@palcut.com
www.palcut.com

INTRODUKTION

Formålet med denne privatlivspolitik er at tydeliggøre, hvordan Palcut A/S (”Palcut”, ”vi”, ”os”, ”vores”) indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger, som kunde, forhandler, medarbejder, leverandør eller når du besøger hjemmesiden.

Ud over denne privatlivspolitik er der også udarbejdet en cookiepolitik, hvori der oplyses hvad cookies er og hvordan disse bruges til bl.a. teknisk funktionalitet, statistik samt markedsføring på hjemmesiden. 

Når vi indsamler personoplysninger om dig, er det vores hensigt, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

 

Palcuts privatlivspolitik berører følgende hovedpunkter:

 1. Personoplysninger – Hvad er det?
 2. Hvilken type personoplysninger behandler vi og hvorfor?
 3. Retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger
 4. Videregivelse af data
 5. Beskyttelse af dine oplysninger
 6. Dine rettigheder 
 7. Opdateringer

 

1.0 PERSONOPLYSNINGER – HVAD ER DET?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

2.0 HVILKEN TYPE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR?

Palcut indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for det enkelte formål. 

Formålet er udtryk for de legitime interesser vi forfølger ved behandlingen, og vi behandler dine oplysninger på baggrund af en interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at levere en tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden).

Nedenfor er beskrevet hvilke typer oplysninger vi behandler og til hvilket formål (listen er ikke udtømmende):

Oplysninger vedr. medarbejdere
Til dette formål indsamler og behandler Palcut almindelige og fortrolige personoplysninger såsom den ansattes navn, adresse, bankoplysninger, CPR-nummer, CV, mv for at administrere ansættelsesforholdet.

Oplysninger vedr. kunder/forhandlere
Til dette formål indsamler og behandler Palcut personoplysninger som er nødvendige for at servicere kunder/forhandlere i forbindelse med ordrebehandling, fakturering, fremsendelse af tilbud, brochurer, produktkataloger, vejledninger, produktprøver mv. Personoplysningerne dækker bl.a. over navn, e-mail, adresser, telefonnumre, kontaktpersoner mv. Der indsamles kun almindelige personoplysninger. Palcut opbevarer registrantens data i op til fem år efter sidste forretningstransaktion.

Oplysninger vedr. potentielle kunder/forhandlere
Til dette formål indsamler og behandler Palcut personoplysninger såsom navn, kontaktoplysninger mv. såfremt der er givet samtykke hertil. Disse oplysninger bliver indsamlet eksempelvis i forbindelse med udveksling af visitkort på messer, anmodning af brugerlogin til webshop, fremsendelse af tilbud, brochurer, produktkataloger, vejledninger, produktprøver mv. Der indsamles kun almindelige personoplysninger.

Oplysninger vedr. leverandører
Til dette formål indsamler og behandler Palcut personoplysninger såsom navn, adresser telefonnummer, betalingsoplysninger, e-mail, kontaktpersoner mv. med henblik på at gennemføre et køb. Der indsamles kun almindelige personoplysninger.

Oplysninger vedr. jobansøgere
Til dette formål indsamler og behandler Palcut kun personoplysninger, såsom CV og bilag, som du har oplyst os igennem det ansøgningsmateriale, sendt til os via mailadressen job@palcut.com.

Når du indsender en opfordret eller uopfordret ansøgning til Palcut, giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer dine oplysninger (ansøgning, CV, bilag, mv.) i maksimum seks måneder hvorefter de bortskaffes. Der indsamles kun almindelige personoplysninger.

Oplysninger vedr. brugere af domænet www.palcut.com
Til dette formål indsamler og behandler Palcut personoplysninger som anvendes for at sikre teknisk funktionalitet, statistik og markedsføring på hjemmesiden. - Jf. vores cookiepolitik. Derudover indsamler og behandler Palcut oplysninger om en bruger, når denne anmoder om adgang til Palcuts webshop. Der indsamles kun almindelige personoplysninger.

 

2.1 BERIGTIGELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Gældende for alle ovennævnte typer er, at Palcut løbende opdaterer dine personoplysninger, for at sikre, at disse ikke er ukorrekte eller vildledende. 

Vores service til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og derfor beder vi dig oplyse os, hvis der sker ændringer i dine oplysninger eller hvis du opdager fejlagtige oplysninger om dig.

 

3.0 RETLIGE GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Palcut A/S behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. Når omstændighederne kræver det, kan Palcut A/S både behandle almindelige oplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger om dig. 

Behandling af almindelige oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag: 

Samtykke
Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Juridisk forpligtelse
Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Palcut A/S er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. De love, som forpligter Palcut A/S til at behandle personoplysninger, er bl.a.:

 • Bogføringsloven, som forpligter Palcut A/S til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år. 
 • Skattekontrolloven, som forpligter Palcut A/S til at indberette oplysninger til SKAT. 
 • Hvidvaskloven, som forpligter Palcut A/S til at gennemføre hvidvaskkontrol. 

Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter Palcut A/S til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som Palcut A/S senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende. 

Vores legitime interesser
Hensynet til Palcut A/S’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, under punkt 2.0). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Behandling af særlige kategorier af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag: 

CPR-nummer
Behandlingen sker enten 1) når du har givet dit samtykke til dette, 2) når Palcut A/S er pålagt at behandle dette i henhold til lovgivningen (se ovenfor under behandling af almindelige oplysninger), eller 3) når en af betingelserne for behandling af følsomme oplysninger ovenfor er opfyldt. Behandling af CPR-nummer har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og registreres kun i forbindelse med administration af ansættelsesforhold. 

 

4.0 VIDEREGIVELSE AF DATA 

Palcut A/S videregiver ikke data til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden med undtagelse i disse tilfælde:

Med dit samtykke
Vi videregiver data til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling
Vi videregiver data til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Disse behandler udelukkende data på vegne af Palcut A/S og må ikke anvende dem til egne formål. Palcut A/S anvender kun databehandlere, der kan give dine data en tilstrækkelig beskyttelse og behandlingen sker på baggrund af en databehandleraftale indgået mellem databehandleren og Palcut A/S (dataansvarlig).

Af juridiske årsager
Vi videregiver data til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
   

5.0 BESKYTTELSE AF DINE OPLYSNINGER

Palcut A/S har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, offentliggørelse, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

5.1 BRUD PÅ SIKKERHED

Såfremt der sker et brud på persondatasikkerheden, hvor der er en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, er Palcut A/S som dataansvarlig forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet. Anmeldelsen skal ske uden nødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter, at Palcut A/S er blevet bekendt med sikkerhedsbruddet.

 

6.0 DINE RETTIGHEDER

Når vi opbevarer oplysninger om dig, har du, ifølge persondataforordningen, en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Palcut A/S. 

Du kan bl.a. bede om at få udleveret oplysningerne om dig, få rettet eller slettet oplysningerne, eller gøre indsigelse mod, at vi anvender oplysningerne. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder helt eller delvist. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, som Palcut A/S opbevarer, hvis lovgivningen forpligter Palcut A/S til at opbevare disse oplysninger. 

Dine rettigheder står beskrevet nedenfor.

Indsigt
Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til. 

Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Berigtigelse
Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv. 

Begrænsning og sletning
Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt. 

Dataportabilitet
Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt. 

 

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke. 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte Palcut A/S via info@palcut.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du ønsker at klage over Palcut A/S’ behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

7.0 OPDATERINGER

Palcut A/S forbeholder sig retten til løbende at evaluere og opdatere denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Spørgsmål eller brug for service?

Kontakt os 24/7 på
phone Tlf. nr.: +45 9613 3110 phone Ring op nu: +45 9613 3110

keyboard_arrow_up